Regulamin

Regulamin GoBiz System
 
Wstęp
 
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z wszelkimi Załącznikami wymienionymi w jego treści, stanowiącymi jego integralne części, określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego GoBiz.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Poprzez korzystanie z Serwisu internetowego GoBiz.pl, każdy Użytkownik oświadcza, że znana jest mu treść niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 
I. Definicje
 1. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która podała informacje wymagane przez Administratora podczas rejestracji w Serwisie, korzystająca z Serwsiu, posiadająca Konto. Osoby i podmioty, których działalność nie jest działalnością gospodarczą lub zawodową nie mogą być Użytkownikiem Serwisu.
 2. Serwis – serwis internetowy GoBiz.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.gobiz.pl, stanowiący własność Administratora, na który składają się elementy właściwe serwisom internetowym oraz usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 3. Administrator – P. W. STRUCTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, NIP: 712-015-64-12, e-mail: info@structum.pl
 4. Konto – udostępniona konkretnemu Użytkownikowistrona/przestrzeń serwerowa Serwisu, stanowiąca miejsce w ramach Serwisudostępne dla Użytkownika po podaniu Loginu i Hasła, za której pośrednictwem Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi, a także zarządza usługami i innymi funkcjonalnościami związanymi z korzystaniem z Serwisu.
 5. Login – unikalna kombinacja znaków alfanumerycznych przypisana do konkretnego Użytkownika, umożliwiająca uwierzytelnienie dostępu do Konta tego Użytkownika oraz jego identyfikację w Serwisie.
 6. Hasło – unikalna kombinacja znaków alfanumerycznych przypisana do konkretnego Użytkownika, umożliwiająca uwierzytelnienie dostępu do Konta tego Użytkownika.
 7. Usługa – funkcjonalności Serwisu udostępniane Użytkownikom na które składają się przechowywanie, przetwarzanie i prezentacja treści słowno-znakowych, graficznych i multimedialnych, udostępnionych przez Użytkowników w ramach ich Kont wraz z możliwością dokonywania przez Użytkowników czynności prawnych oraz faktycznych we własnym imieniu i na własny rachunek, możliwością kontaktu w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikami i Klientamioraz możliwością wyszukiwania treści udostępnionych przez Użytkowników według zadanych parametrów, realizowane za pomocą zasobów informatycznych Administratora na zasadach określonych w niniejszych Regulaminie.
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta przez Administratora z Użytkownikiem w drodze akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 9. Sprzedawca – Użytkownik, który w ramach Usługi zamieszcza w Serwisie informacje dotyczące oferowanych przez siebie produktów lub usług, w tym w szczególności określające ich właściwości i cenę, w celu pozyskania ofert zakupu tych produktów lub usług, na zasadach określonych w niniejszych Regulaminie.
 10. Marketer – Użytkownik, który w ramach Usługi podejmuje się pozyskać oferty zakupu produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawców, za wynagrodzeniem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Klientosoba trzecia, która otrzyma przygotowaną za pośrednictwem Serwisu i rozpowszechnioną przez Marketera ofertę sprzedaży produktu lub usługi oferowanej przez Sprzedawcę.
 12. Leadodpowiedź Klienta na ofertę sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, przygotowaną i rozpowszechnioną przez Marketera.
 13. Rozliczenie – dokonywane za pośrednictwem Serwisu ustalenie wymiaru i obliczenie wysokości wynagrodzenia należnego Marketerowi od Sprzedawcy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Cena katalogowanajwyższa cena produktu lub usługi oferowanej przez Sprzedawcę, po której Marketer może zaoferować sprzedaż Klientowi.
 15. Cena sprzedażyminimalna cena produktu lub usługi oferowanej przez Sprzedawcę, po której zdecydowany on jest sprzedać dany produkt lub usługę, oznaczona jako procent upustu od Ceny katalogowej.
 16. Rabat – obowiązująca w określonym czasie i oznaczona kwotowo i/lub procentowo zniżka od ustalonej Ceny katalogowej produktu lub usługi oferowanej przez Sprzedawcę,ustalona przez Marketera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiąca ofertę sprzedaży dla Klienta.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usługi świadczonej przez Administratora.
 2. Serwis umożliwia prezentowanie własnej oferty produktów lub usług przez Sprzedawców oraz przygotowanie i składanie Klientom indywidualnych ofert na te produkty lub usługi przez Marketerów poprzez udzielanie Rabatów, w celu zawarcia umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi a Klientami i uzyskania wynagrodzenia od sprzedaży przez Marketerów.
 3. Użytkownik korzystając z Usługi nie występuje jako konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator nie jest w żadnym przypadku stroną, pośrednikiem ani pełnomocnikiem w umowach zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Klientami. Serwis stanowi narzędzie służące skierowaniu oferty do Klienta i uzyskania od Klienta Leadu. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Klientem dochodzi poza Serwisem. Serwis nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Klient mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 5. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Serwisu określa dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronach internetowych Serwisu.
 6. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów i inne kwestii istotnych dla ich prywatności w ramach Serwisu podawane są każdorazowo w przypadku złożenia przez Klienta odpowiedzi na ofertę zaprezentowaną mu za pośrednictwem Serwisu.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwsiu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
III. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Aby możliwe było korzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do dokonania rejestracji.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Płatne funkcjonalności dostępne w Serwsie są wyraźnie oznaczone i opisane w niniejszym Regulaminie.
 3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 4. Dane wprowadzone podczas rejestracji są minimalną ilością danych niezbędnych do świadczenia Usługi.
 5. Do przeprowadzenia rejestracji niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez wprowadzenie danych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w szczególności Login, Hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełna nazwa - firma podmiotu rejestrowanego, adres jego siedziby, nr rachunku bankowego), akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, a następnie aktywacja Konta poprzez link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. W wyniku poprawnie przeprowadzonej rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika. Użytkownik może poprawić i uzupełnić swoje dane w ramach Konta.
 7. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania kopii dokumentów potwierdzających dane podane w procesie rejestracji. Administrator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta. Odmowa lub brak przesłania przez Użytkownika żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenie przez Administratora we własnym zakresie, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Administrator nie jest zobowiązany do utworzenia Konta i zawarcia Umowy. Gdy brak lub odmowa przesłania żądanych danych dotyczy Użytkownika, którego Konto jest już aktywne, Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta tego Użytkownika lub do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Podany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail będzie jednorazowo wykorzystany przez Administratora w celu potwierdzenia rejestracji, poprzez przesłanie linku aktywacyjnego.
 9. Podany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail może zostać wykorzystany przez Administratora w celu przesłania Użytkownikowi korespondencji związanej z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, dotyczącej wprowadzenia przez Administratora nowych funkcjonalności Serwisu, wprowadzenia zmian w Regulaminie, postępowania reklamacyjnego, blokady lub usunięcia Konta, oraz innej, zawierającej informacje niezbędne dla Użytkownika w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.
 10. Dane podane podczas rejestracji będą udostępniane przez Administratora innym Użytkownikom Serwisu i Klientom jedynie w zakresie niebędnym do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Informacja o tym, że dane zostaną udostępnione innym Użytkownikom Serwisu lub Klientom zostanie podana każdorazowo przy podjęciu przez Użtkownika takiego działania w ramach Serwisu, które będzie skutkowało udostępnieniem jego danych.
 11. Dane Użytkownika nie będą udostępniane przez Administratora publicznie ani osobom trzecim niebędącym Klientami z tym zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, mogą one zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, tylko i wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
 12. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu po zalogowaniu się na stronie internetowej Serwisu z użyciem Loginu i Hasła.
 13. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie za pośrednictwem Konta treści słowno-znakowych, graficznych, multimedialnych oraz innych elementów prezentujących i opisujących jego ofertę, w szczególności takich jak wizerunek lub logotyp, udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści.
 14. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku lub logotypu umieszczonego w swoim Koncie w ramach Serwisu w celu świadczenia przez Administratora Usługi, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek lub logotyp Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia.
IV. Funkcjonowanie Serwisu
 1. W celu realizacji Usługi Serwis udostępnia Użytkownikom następujące funkcjonalności:
  1. Profil Sprzedającego – umożliwiające zaprezentowanie Sprzedającym własnej oferty produktów lub usług, w szczególności obrazu, właściwości i zastosowania danego produktu lub usługi, a także Ceny Sprzedaży i Ceny Katalogowej oraz podgląd listy Leadów wraz ze wskazaniem Marketera za pośrednictwem którego dany Lead został pozyskany.
  2. Profil Marketera – umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w katalogu produktów i usług, przygotowanie Rabatu dla Klienta na określony produkt lub usługę na podstawie danych udostępnionych przez Sprzedającego oraz podgląd listy Leadów wraz ze wskazaniem Sprzedawcy dla którego Marketer pozyskał Leady.
  3. Panel Klienta – umożliwiający Klientowi złożenie odpowiedzi na ofertę sprzedaży poprzez skorzystanie z Rabatu przedsatwionego przez Marketera.
  4. Panel Transakcji – indywidualny dla każdego Użytkownika, służący do ewidencji Leadów zgłoszonych przez Klientów, ustalania wymiaru i wartości zrealizowanej sprzedaży oraz obliczenia wynagrodzenia od sprzedaży należnego Marketerowi.
  5. Komunikator – wewnętrzny system komunikacji elektronicznej Serwisu umożliwiający kontakt pomiędzy Użytkownikami.
 2. Sprzedawca w ramach własnego Profilu Sprzedającego może dokonać prezentacji swoich produktów lub usług w katalogu produktów i usług dostępnym dla Marketerów. Umieszczenie przez Sprzedawcę produktu lub usługi w katalogu nie jest ofertą, lecz stanowi zaproszenie dla Marketerów do podjęcia próby ich sprzedaży.
 3. Zamieszczając prezentację swoich produktów lub usług w katalogu Sprzedawca przede wszystkim określa Cenę Sprzedaży po której zdecydowany jest sprzedać dany produkt lub usługę oraz Cenę Katalogową po której Marketer może zaoferować sprzedaż danego produktu lub usługi Klientowi.
 4. W celu prezentacji produktu lub usługi w katalogu Sprzedawca ma do dyspozycji formularz dostępny poprzez Konto w Profilu Sprzedającego.
 5. Marketer w ramach własnego Profilu Marketera ma możliwość przeglądania prezentacji produktów i usług zamieszczonych przez Sprzedawców w celu wyszukania pozycji, które zdecyduje się zaoferować Klientom.
 6. Wybierając produkt lub usługę do zaoferowania Klientom Marketer na podstawie danych podanych przez Sprzedawcę określa cenę po jakiej zaoferuje towar lub usługę Klientowi oraz termin jej obowiązywania. Cena określona przez Marketera nie może być wartością niższą niż Cena Sprzedaży, ani wyższą niż Cena Katalogowa. Cena określona przez Marketera jest wyrażana kwotowo i/lub procentowo od kwoty Ceny Kataologowej. Domyślnym terminem obowiązywania oferty jest termin dziesięcio (10) dniowy.
 7. W celu przygotowania Rabatu dla Klienta Marketer ma do dyspozycji formularz dostępny poprzez Konto w Profilu Marketera.
 8. Za pomocą Profilu Marketera Marketer kieruje ofertę drogą elektroniczną do Klientów. Udostępnienie oferty w ramach Profilu Marketera polega na wygenerowaniu kuponu rabatowego, który może potem być rozpowszechniany przez Marketera z wykorzystaniem jego wiedzy, umiejętności i kontaktów.
 9. Sprzedawca nie może wycofać produktu lub usługi z katalogu do końca czasu obowiązywania Rabatów przygotowanych przez Marketerów na ten produkt lub usługę. Sprzedawca może za pomocą Profilu Sprzedawcy zablokować możliwość tworzenia nowych Rabatów na określony produkt lub usługę.
 10. Marketer może dokonać zmiany warunków Rabatu do chwili jego udostępnienia, poprzez skorzystanie z opcji aktualizacji Rabatu w Profilu Marketera. Nie można zmienić warunków Rabatu po jej udostępnieniu. Marketer może przygotować nowy Rabat na ten sam produkt lub usługę z katalogu, ustalając nowe warunki, czyba że Sprzedawca wcześniej zablokuje taką możliwość.
 11. Klient ma możliwość zapoznania się z przygotowaną dla niego ofertą poprzez wizytę na podstronie Serwisu przygotowanej dla danego produktu lub usługi. Klient może odpowiedzieć na ofertę przygotowaną dla niego przez Marketera wpisując numer kuponu rabatowego w odpowiedni formularz dostępny na podstronie danego produktu lub usługi.
 12. O ile Sprzedawca wyraźnie nie wskaże inaczej, przyjmuje się że:
  1. Cena Sprzedaży i Cena Katalogowa podane przez Sprzedawcę są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług.
  2. Cena Sprzedaży i Cena Katalogowa podane przez Sprzedawcę nie obejmują żadnych kosztów dodatkowych, takich jak: koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz innych kosztów mogących wiązać się z dostawą produktu lub usługi w wyniku zawarcia umowy z Klientem.
 13. Oferta przygotowana przez Marketera na podstawie danych podanych przez Sprzedawcę, kierowana drogą elektroniczną do Klientów w formie Rabatu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póżn. zm.).
 14. Odpowiedź Klienta na przygotowaną dla niego ofertę dokonana za pośrednictwem formularza dostępnego na podstronie Serwisu przygotowanej dla danego produktu lub usługi stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póżn. zm.).
 15. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem jest zawierana bez uczestnictwa Serwisu. Serwis przekazuje Użytkownikom dane niezbędne do jej zawarcia.
 16. Sprzedawca zobowiązuje się do wskazania za pośrednictwem Konta w Panelu Transakcji Leadów które zakończyły się zawarciem umowy z Klientem.
 
V. Rozliczenie
 1. Marketerowi przysługuje wynagrodzenie od Sprzedawcy za każdy Lead, który doprowadził do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 2. Wynagrodzenie należne Marketerowi oblicza się jako różnicę pomiędzy ceną po jakiej zaoferował towar lub usługę Klientowi, który zawarł umowę z Sprzedawcą, a Ceną Sprzedaży.
 3. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest za pośrednictwem Panelu Transakcji, za pomocą któego Sprzedawca ujawni Leady, które doprowadziły do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest wypłacić Marketerowi należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia ujawnienia Leadu, który doprowadził do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.
 5. Za wyraźną zgodą Marketera ujawnioną w Panelu Transakcji wypłata wynagrodzenia należnego Marketerowi może następować zbiorczo za z góry określony okres czasu lub za z góry określoną ilość Leadów, które doprowadziły do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 6. Administrator nie ma możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować lub weryfikować rzetelność Sprzedawców w zakresie ujawniania Leadów, które doprowadziły do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku wykrycia przez innego Sprzedawcę, Marketera, Klienta lub dowolną inną osobę lub podmiot, że określony Sprzedawca zawiera umowy sprzedaży z Klientami pozyskanymi za pośrednictwem Serwisu, któych następnie nie ujawnia w Panelu Transakcji, należy skontaktować się z Administratorem za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 7. Administrator może zwrócić od Sprzedawców, Marketerów i Klientów o informację co do efektywności określonych Leadów. Odmowa lub brak przesłania przez Użytkownika żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenie przez Administratora we własnym zakresie, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta tego Użytkownika lub do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 
VI. Wynagrodzenie Serwisu
 1. Usługa świadczona przez Administratora w ramach Umowy jest odpłatna. Opłata z tytułu świadczenia Usługi obciąża Sprzedającego. Wysokość opłaty za Usługę oraz szczegółowe zasady jej pobierania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Opłata obliczana jest na bieżąco na podstawie danych ujawnionych w Panelu Transakcji i przedstawiana do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Użytkownikom zobowiązanym do opłaty wystawiane są faktury. Zasady wystawiania faktur i ich przesyłania reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.
 5. Administrator nie ma możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować lub weryfikować rzetelność Sprzedawców w zakresie ujawniania danych w Panelu Transakcji. W przypadku wykrycia, że określony Sprzedawca zawiera umowy sprzedaży z Klientami pozyskanymi za pośrednictwem Serwisu, któych następnie nie ujawnia w Panelu Transakcji powoduje, iż Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta tego Użytkownika lub do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Administrator może okresowo żądać od Użytkowników danych lub dokumentów potwierdzających ich rzetelność w zakresie ujawniania danych w Panelu Transakcji. Odmowa lub brak przesłania przez Użytkownika żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenie przez Administratora we własnym zakresie, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta tego Użytkownika lub do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
VII. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego i normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Podczas korzystania z Serwisu zabronione jest i będzie stanowić naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu:
 • rozsyłanie do innych Użytkowników spamu (w tym niechcianej reklamy oraz reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora),
 • zamieszczenie linków do innych stron internetowych oraz zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z danymi innych podmiotów niż Użytkownik, bez zgody tych podmiotów,
 • rozsyłanie do innych Użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego lub powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności treści dotyczących wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w tym rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp., treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, treści propagujących przemoc),
 • podszywanie się pod inne osoby,
 • naruszanie tajemnicy korespondencji,
 • umieszczanie w jakiejkolwiek formie informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem z pominięciem Serwisu (w tym między innymi na dane takie jak: numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego, adres pocztowy, nazwisko), a także podawanie lub publikowanie w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych,
 • naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz praw autorskich osób trzecich,
 • naruszanie dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
 • umieszczanie w jakiejkolwiek formie treści, których charakter wskazuje na to, że naruszają one przepisy prawa.
 • zakłócanie działania systemów informatycznych Administratora, podejmowanie prób korzystania z Serwisu w sposób naruszający zasady jego działania, a także ingerencja w kształt lub treść stron internetowych Serwisu.
 1. Użytkownik ma prawo do natychmiastowej modyfikacji lub usunięcia danych wprowadzonych przez siebie za pośrednictwem Konta oraz do usunięcia Konta.
 2. Usunięcie Konta następuje wskutek zgłoszenia Administratorowi przez Użytkownika woli usunięcia Konta poprzez zaznaczenie właściwej opcji w odpowiedniej zakładce w Koncie Użytkownika. Użytkownik, który wyrazi wolę usunięcia Konta, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Konta.
VIII. Blokada i usunięcie konta
 1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż treści publikowane przez Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator może usunąć w części lub w całości wspomniane treści, o czym Użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony.
 2. W przypadku 3-krotnego wystąpienia zdarzenia określonego powyżej Administrator ma prawo całkowicie usunąć Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia prawa przez Użytkownika lub działania Użytkownika naruszającego bezpieczeństwo danych zgromadzonych w Serwisie, Administrator ma prawo całkowicie usunąć Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
 4. W przypadku, gdy system informatyczny Serwisu przez okres 6 miesięcy nie zarejestruje żadnej aktywności w ramach Konta Użytkownika, Administrator ma prawo całkowicie usunąć Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony.
IX. Odpowiedzialność Administratora
  1. Administrator nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
 • za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu,
 • za przechowywane dane, zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu,
 • za zamieszczone i przechowywane w Serwisie dane podmiotów trzecich i szkody wynikłe z tego tytułu,
 • z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich dokonane poprzez korzystanie z Serwisie, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
 • za usunięcie treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,
 • za prawidłowość i przydatność informacji pobranych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
 • za niezależne od Administratora i niezawinione przez niego błędy w działaniu funkcjonalności udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
 • za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinione przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciem Hasła przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
X. Wymagania techniczne
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów sieci Internet.
 2. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Równocześnie Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwi prawidłowe skorzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa (najlepiej Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Możliwość skorzystania z Serwisu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera Użytkownika Serwisu oraz spełnienia innych wymagań technicznych.(Albo wykreślamy to zdanie, albo piszemy konkretnie jakie wymagania są potrzebne, tzn. flash player w wersji..., java runtime w wersji..., włączona obsługa cookies, itp., itd.)
 
XI. Reklamacje i korespondencja
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz Usługi mogą być reklamowane przez Użytkownika wyłącznie poprzez zgłoszenie tego Administratorowi na adres reklamacje@GoBiz.pl
 2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie do 14 dni od zaistnienia uchybienia.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
 1. oznaczenie Użytkownika pozwalającego na jego identyfikację (login),
 2. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia,
 3. daty zdarzenia (dzień, miesiąc, rok)
 1. Prawidłowe zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Administrator kieruje odpowiedź na reklamacje na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Użytkownika podczas rejestracji.
 4. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego reklamacja może nie zostać uznana.
XI. Ochrona praw autorskich i innych praw Administratora
 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych i baz danych prezentowanych w ramach Serwisu), z wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników, należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej w najszerszym możliwym zakresie
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie VIII.1 powyżej, dotyczy w szczególności:

 • utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zm.);
 • znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.);
 • nazw domen internetowych lub innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, ze zm).
 1. Korzystanie z Serwisu nie oznacza dla Użytkownika nabycia żadnych praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
 • Użytkownicy mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie przeiwdzianym w niniejszym Regulaminie;
 • Użytkownikom zabrania się podejmowania działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści w nim prezetnowanych prezentowanych:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części — co do jakości lub ilości.
XII. Postanowienia końcowe
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie, obok tekstu poprzednio obowiązującego Regulaminu wraz z informacją o zakresie dokonanych zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. Rozliczenia pomiędzy Użytkownikami oraz pomiędzy Użytkownikami a Administratorem realizowane będą na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu podjęcia działań w ramach Serwisu z których wynika obowiązek rozliczenia.
 2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie http://www.GoBiz.pl/Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015-05-01.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1
I. Wysokość opłaty na rzecz serwsiu
 1. Administratorowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie od Sprzedawcy z tytułu Usługi świadczonej w ramach Umowy w wysokości równej kwocie wynagrodzenia należnego Marketerom od danego Sprzedawcy za dany miesiąc.
II. Zasady pobierania opłaty
 1. Kwota opłaty ustalona na podstawie danych ujawnionych w Panelu Transakcji zostanie wykazana na fakturze wsytawianej Sprzedawcy przez Administratora do 15 dnia każdego miesiąca.
 2. Termin płatności – 15 dni od daty wystawienia faktury.
 3. Sposób płatności – przelew.
 4. Faktura będzie doręczona listem poleconym na adres odbiorcy.

Projekt pt. "GoBiz - innowacyjne rozwiązania biznesowe firmy STRUCTUM" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013